Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A model of psychological well-being of teachers residing in an area of unrest in southern Thailand : A structural modeling studyWandee Suttharangsee; Chadjane Jantarapat; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2011Development and phychometric evaluation of Thai Elderly resilience scaleSang-arun Isaramalai; Sonthaya Maneerat; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2542Perceived Therapeutic Behaviors and Factors Influencing to Perceived the Therapeutic Process to Reduce from Substance Addiction of tghe Addicted Clients During Received the Therapy from the Drug Treatment Centers of Southern Thailandขวัญตา บาลทิพย์; ประณีต ส่งวัฒนา; เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2548การติดตามผลการบำบัดรักษา ผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดรักษายาเสพติด ภาคใต้บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; เยาวรัตน์ มัชฌิม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2541การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :เปรียบเทียบระหว่างทัศนะของผู้บังคับบัญชาและบัณฑิตทิพวรรณ รมณารักษ์; ณัฐกาญจน์ ไชยรัตนพงศ์; พิไลรัตน์ ทองอุไร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2552การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นพิไลรัตน์ ทองอุไร; เหม มณีมั่งคั่ง; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2542การพัฒนาเครื่องมือประเมินประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และวิธีการแก้ไขประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลอรัญญา เชาวลิต; วันดี สุทธรังษี; ถนอมศรี อินทนนท์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2559การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการรักษาความลับของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; วานีตา สาเมาะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2541การศึกษาปัญหาการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลประสาทสงขลาพิไลรัตน์ ทองอุไร; ศุภวรรณ ศรีช่วย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2554การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านศิลปะการแสดงอัมพร ศรประสิทธิ์; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; สมโภชน์ เกตุแก้ว; บุษกร โกมลตรี; สุภาพร วุกถ้อง; จิตรา สายสิงห์; วาที ทรัพย์สิน; เกรียงศักดิ์ รักษาเดช; ทวนธง ครุฑ; จิราพร บัวผุด; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; ณฐ ย่าหลี; ศักดา มรกต; โชษิตา กิจศรีนภดล; สุพรรณพร วรรณเวช; ธวัชชัย ทองธรรมชาติ; ณัฎฐพล ช้างนรินทร์; ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ; เทพสิน ผ่องแผ้ว; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; Faculty of Fine and Applied Arts; คณะศิลปกรรมศาสตร์; Faculty of International Studies; คณะวิเทศศึกษา
2023ปัจจัยทำนายการยึดติดในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ววีณา คันฉ้อง; นฤมล ทองเปีย; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2561ปัจจัยทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลในครอบครัวผู้เป็นโรคซึมเศร้าวันดี สุทธรังษี; ภัทราภรณ์ วรสิรินารา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2561ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้าวันดี สุทธรังษี; ธนพร ศรีฟ้า; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2560ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าอรวรรณ หนูแก้ว; ธมลวรรณ สีนาค; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2022ปัจจัยทำนายความสามารถในการปฎิบัติเพื่อการดูแลของผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิตร่วมวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; ธิชามณฑน์ สวนกระจ่าง; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2021ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลด้านการรับประทานยาต่อเนื่องของเด็กวัยเรียนสมาธิสั้นอรวรรณ หนูแก้ว; วีณา คันฉ้อง; กรรณิกา ไถนาเพรียว; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2023ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ต้องขังโรคจิตเภทวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; เจนวิทย์​ ณาคะ​โร; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2023ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจอรวรรณ หนูแก้ว; ปวริศา ศรีฉนวน; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของแรงงานหญิงย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; กิตติ วิวัฒน์สวัสดินนท์; สุวรรณา จาละ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2546ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้านของผู้ดูแลบุญวดี เพชรรัตน์; เยาวนาถ สุวลักษณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช