Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 73  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010The Influence of breastfeeding attitude and subjective norm on intention to exclusive breastfeeding of mothers in Dhaka, BangladeshBusakorn Punthmatharith; Shanzida Khatun; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2010Perceived nutritional status, Perceived dietary Self-Efficacy, and dietary behavior among Bangladeshi pregnant womenSopen Chunuan; Shom, Ela Rani; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2549การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปราโมทย์ ทองสุข; พอเพ็ญ ไกรนรา; ฐิติมา ฐิติรุ่งเรือง; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; อัจริยา วัชราวิวัฒน์; พนัสยา วรรณวิไล; อารยา วชิรพันธ์; รสสุคนธ์ แสงมณี; วารีภรณ์ ทรงศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2544การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพและอาการกำเริบรุนแรงของผู้ป่วยโรคหืดสุนุตตรา ตะบูนพงศ์; สุชาพร ทิพย์สีนวล; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; จริยา สายวารี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด หออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; จุฬีพรรณ การุโณ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติพยาบาลทางคลินิกสำหรับการจัดดารความปวดจากการผ่าตัดในเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 5 ปีวันธณี วิรุฬห์พานิช; สุธิดา ไชยสงคราม; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554การพัฒนาและประเมินมาตรฐานการวางแผนจำหน่ายทารกน้ำหนักตัวน้อยในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสงขลาบุษกร พันธุ์เมธาฤทธิ์; สุมาลี บุญธรรม; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2541การศึกษาติดตามการใช้แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2551การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้เป็นมะเร็งในประเทศไทยกิตติกร นิลมานัต; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วันธณี วรุฬห์พานิช; สุรีย์พร กฤษเจริญ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2559การสำรวจพฤติกรรมก้าวร้าวและการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัยโดยผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันธณี วิรุฬห์พานิช; สุมณฑา หิ้มทอง; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความปวดระหว่างคอมฟอร์ทบีและแฟลคฉบับปรับปรุงในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจและมีภาวะง่วงซึมระหว่างดูดเสมหะวันธณี วิรุฬห์พานิช; กาญจนา นาคทิม; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2547การใช้กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลพิสมัย วัฒนสิทธิ์; กัญจนี พลอินทร์; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; เอมอร แซ่จิว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ความกังวลของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บ้านบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2536ความคาดหวังในการเลี้ยงดูบุตร การมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตร และความพึงพอใจในชีวิตสมรสของบิดาที่มีบุตรคนแรกอวยพร ตัณมุขยกุล; ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2561ความต้องการ การได้รับการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการในการดูแลแบบประคับประคองของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีความเจ็บป่วยคุกคามต่อชีวิตบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วาสนา อินทโร; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ความปวดเรื้อรัง การทำกิจวัตรประจำวันและการบูรณาการในชุมชนของผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บรุนแรงลัพณา กิจรุ่งโรจน์; สุธาสินี อัตนะ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2540ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อโรคเอดส์มยุรี นภาพรรณสกุล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2541ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; ศศิธร ชัยวิเศษ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2541ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งศิริพร ขัมภลิขิต; กุลทัต หงส์ชยางกูร; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์