Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)

Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การประเมินความก้าวหน้าการจัดสรรงบประมาณสำหรับบริการสุขภาพของสถานีอนามัยในจังหวัดยโสธรสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สมชาติ ทองหิน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2544การประเมินผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณหมวดสวัสดิการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) แบบใหม่ที่มีต่อผู้ให้บริการในด้านปริมาณงานประจำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสายพิณ ลาภหลาย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2543การประเมินผลระบบข้อมูลกิจกรรมบริการปฐมภูมิของศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสีลม แจ่มอุลิตรัตน์; ปรีชา เจียมพิริยะ; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2543การประเมินผลโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขในจังหวัดยโสธร : กรณีศึกษาระบบภายในและปัจจัยเกื้อหนุนการบริการขั้นปฐมภูมิอาคม ใจแก้ว; ทัศนีย์ จันทรสุทธิ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2548การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันเอดส์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและเยาวชนชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; นิจฉรา หัสมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2543การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง จังหวัดตรังอาคม ใจแก้ว; จันทิมา ลิ่มหัน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2544การรับรู้และความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่โรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศุภดี คันธา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2550การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนต่อหน่วย ในการจัดบริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่สายชล ผาณิตพจมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2543การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ 2541เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; กัญจนา ติษยาธิคม; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2549การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลาพิทักษ์ ธีระพุทธรักษา; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2543การให้บริการผู้ป่วยเบาหวานในสถานีอนามัยสองห้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสีลม แจ่มอุลิตรัตน์; อัจฉรา ลำใย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2548ความต้องการบริการสุขภาพตามหลักการตลาดของวัยรุ่นจังหวัดพัทลุงศันสนีย์ บุญส่ง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2543คุณภาพบริการงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลเทพาในมิติของผู้ให้และผู้รับบริการวันดี แสงเจริญ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2546ตัวทำนายลักษณะบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่พึงประสงค์ของประชาชนจังหวัดพัทลุงอนุชา หนูนุ่น; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2549ต้นทุน-ผลได้และการคืนทุนสำหรับการจัดบริการสุขภาพนอกเวลาของสถานีอนามัย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาปิยพัชร นวลติ้ง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2544บทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในการให้บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขและนอกพื้นที่ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุวรรณา นิลรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2544ปฏิสัมพันธ์ของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในมิติของประชาชนในชุมชน และมิติของผู้ป่วยเอดส์เขตชายแดนภาคใต้แห่งหนึ่งสวาท กรศิริลักษณ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2547ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเอง ของภาคประชาชนในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาพิชัย พวงแก้ว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2545ประสบการณ์การปฏิบัติบทบาทพยาบาลในการให้บริการระดับปฐมภูมิในโรงพยาบาลชุมชนพนิต พงศ์พิพัฒนพันธุ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่นจงกลณี จันทรศิริ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)