Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2548กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในภาคใต้อุบล ตันสกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)
2549การจัดการความรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพสิริกร เตียวสกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)
2548การจัดการด้านคุณภาพในการวางแผนจำหน่ายของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนย์ในภาคใต้เกษิณี เพชรศรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)
2548การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทางการพยาบาลเพื่อการวางแผนบริหารงานของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้สุภาณี เพ็งเขียว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)
2549ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและบทบาทการจัดการความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพในภาคใต้อนงค์นาฏ บุญรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล)