Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 90  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Application of inulin and Lactobacillus plantarum TISTR 050 in litopenaeus vannamei (also called penaeus vannamei)Kidchakan Supamattaya; Boonkob Viriyapongsutee; Jareeporn Ruangsri; Vudthikorn Chittiwan; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2012Biochemical mechanisms in absorption, Retention and metabolism of dietary astaxanthin in Atlantic salmon, Salmo salarChutima Tantikitti; Noppawan Chimsung; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2019Effects of Water Temperature on Growth Performance and Health of Butter Catfish (Ompok bimaculatus)Sommai Chiayvareesajja; Pyanuth Rem; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2010Protein and Lipid Quality on Protein Digestibility in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)Chutima Tantikitti; Duangrat Chookird; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2019Reproductive Biology of Short-neck Clam Marcia recens (Holten, 1802) at Tambon Koh Sarai, Satun ProvinceSuprata Davison; Wirot Kongasa; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2542การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวจากพาหะนำเชื้อและสิ่งมีชีวิตธรรมชาติโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสจรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2536การติดเชื้อมิกโซสปอร์ริเดียในปลาดุกทะเลกิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2554การทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร องค์ประกอบทางเคมี และเนื้อเยื่อของระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวุฒิพร พรหมขุนทอง; นิฮารีฟัร เจษฎาภา; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2554การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักตัวไส้เดือนทะเล (Perinereis nuntia)จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ; กฤษฎา สุขเจริญ; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2555การประยุกต์ใช้ฟอติลินในอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)ชุติมา ตันติกิตติ; อรอนงค์ คงทวี; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2554การพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทยชุติมา ตันติกิตติ; อัครวิทย์ อิสสะโร; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2543การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำจรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2545การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนด้านปริมาณของปลากดเหลือง (Mystus nemurus cuv. and val.)ชุติมา ตันติกิตติ; อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล; วิมล จันทรโรทัย; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2549การศึกษาปัจจัยการเกิดโรค Streptococcosis และพยาธิสภาพของการติดเชื้อ Streptococcus sp. ในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus)กิจการ ศุภมาตย์; นพดล ศุกระกาญจน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2546การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)นพดล ศุกระกาญจน์; กิจการ ศุภมาตย์; จรีพร เรืองศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2527การศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเสาวภา อังสุภานิช; เริงชัย ตันสกุล; นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; จารุณี จันทร์ประมุข; วิมลรัตน์ เกษมทรัพย์; ชุติมา ตันติกิตติ; สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2541การศึกษาสมบัติทางเคมีของตะกอนในทะเลน้อยและทะเลหลวงสุภาพร รักเขียว; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2543การศึกษาเบื้องต้นการใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพเพื่อการบำบัดน้ำและควบคุมโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้งสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; วิจิตรา ลีละศุภกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2526การสำรวจการตายของปลาธรรมชาติ ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีกิจการ ศุภมาตย์; นวลศรี ทยาพัชร; อารยา กำเนิดมั่น; จิราพร เกษรจันทร์; สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร; สิทธิ บุณยรัตผลิน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2553การเจริญเติบโตและคุณภาพวุ้นของ Gracilaria spp. ที่เลี้ยงบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกดวงรัตน์ มีแก้ว; ศิริญญา งามระลึก; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์