Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

Showing results 1 to 20 of 108  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Biological Control of Stem Canker in Red-Fleshed Dragon Fruit (Hylocereus polyrhizus) by Emulsion Formulation of Trichoderma asperelloides PSU-P1Anurag Sunpapao; Dy, Kim Sreang; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2014Effcacy of chitosan in controlling phytopthora leaf fall disease of para rubber seedlingsAnurag Sunpapao; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2022Musca domestica L. Diets, Botanical Control of Muscid Flies (Muscidae) and Detection of Escherichia coli from Filth Flies in Local Markets of Hat Yai District, Songkhla ProvinceKrajana Tainchum; Warin Klakankhai; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2021Potential Application of Entomopathogenic Nematodes for Management of Stable fly, Stomoxys calcitrans (L.) under Laboratory ConditionsKrajana Tainchum; Atirach Noosidum; Niyaporn Khwanket; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2019Screening and Applying of Some Plant Essential Oils for Controlling Pulse Beetle, Callosobruchus maculatus (F.) on Mung Bean, Vigna radiata L. (Wilczek) SeedsAran Ngampongsai; Thein Naing Soe; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2556กลไกการเป็นปฏิปักษ์และการประยุกต์ใช้เชื้อ Streptomyces griseus subsp. formicus เพื่อควบคุมโรครากขาวของยางพาราปฏิมาพร ปลอดภัย; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2544การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่า และกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียนวิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การควบคุมเชื้อ Curvularia oryzae สาเหตุโรคใบจุดของปาล์มน้ำมันโดยสารเคมีและชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; จิตรา กิตติโมรากุล; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2560การควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi (Kalt.) (Hemiptera: Aphididae) ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยเชื้อราโรคแมลง Metarhizium guizhouense PSUM04 และ Beauveria bassiana PSUB0นริศ ท้าวจันทร์; กนกกาญจน์ ตลึงผล; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2558การควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi (Kalt.) (Hemiptera: Aphididae) ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยเชื้อราโรคแมลง Metarhizium guizhouense PSUM04 และ Beauveria bassiana PSUB01นริศ ท้าวจันทร์; อรัญ งามผ่องใส; ปฐมพงษ์ วงศ์เลี้ยง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2561การควบคุมโรคผลเน่าของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้เอนไซม์ไคติเนสที่ผลิตโดยเชื้อรา Metarhizium guizhouense PSUM04 ที่ใช้ของเหลือทิ้งจากการแปรรูปกุ้งและปูเป็นแหล่งคาร์บอนธนัญชนก ไชยรินทร์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2554การคัดกรองเชื้อราโรคแมลงท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อการการควบคุมแมลงวันผลไม้ (Diptera : tephritidae)นริศ ท้าวจันทร์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2561การคัดกรองและเตรียมสูตรสำเร็จของรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรคใบจุด Curvularia ของกล้าปาล์มน้ำมันชนินันท์ พรสุริยา; อรณิชา ตันติพลานนท์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2557การคัดเลือกกลไกการเป็นปฏิปักษ์และการประยุกต์ใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum Rifai เพื่อควบคุมโรครากขาวของยางพาราวสันณ์ เพชรรัตน์; พรทิพย์ แย้มสุวรรณ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2562การคัดเลือกชื้อ Streptomyces spp. ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าแมลงและทางการควบคุม แมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae)นริศ ท้าวจันทร์; เบญจวรรณ ศิริกุล; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2561การคัดเลือกสูตรอาหารเพาะเลี้่ยงสาหร่ายปรสิตพืชและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสาหร่าย Cephaleuros Kunze ex E.M.Friesอนุรักษ์ สันป่าเป้า; เพ็ญภัสสร บรรจงศิริ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2557การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์ Trichoderma spp. จากเนื้อไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) สำหรับควบคุมเชื้อ Phytophthora palmivora (Butler) และ P. botryosa (chee) โดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; กาญจนา มณีศรี; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2543การคัดเลือกแบคทีเรียปฎิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Phytophthora botryosa ของยางพาราโดยชีววิธีมานะ กาญจนมณีเสถียร; นริสา จันทร์เรือง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2020การคัดเลือกแบคทีเรียและราที่แยกได้จากดินบริเวณรอบรากของปาล์มน้ำมันเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและควบคุมราสาเหตุโรคพีชชนินันท์ พรสุริยา; ชวิศา ทองรัตน์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552การจำแนกชนิด ลักษณะของรังปลวกและการควบคุมโดยใช้เหยื่อล่อในสวนยางพาราของภาคใต้ประเทศไทยสุรไกร เพิ่มคำ; วีรยุทธ ทองคง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช