Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)

Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนประมงทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงยุคล เหมบัณฑิต; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2543การจัดการทำนบปลาประจำหมู่บ้านโดยองค์กรท้องถิ่นในจังหวัดตรังพรรณี เดชภักดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2541การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรใน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาประสงค์ หนูแดง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2546การตัดสินใจระบบการทำการเกษตรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงชัชวาล พัดแดง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2543การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างการใช้วิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยางกับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราชวีรยุทธ ดาวัลย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2549การปรับตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางในระบบการทำฟาร์มสวนยางขนาดเล็กที่มีกิจกรรมการทำนาร่วมในตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงรจเรข หนูสังข์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2541การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา : ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารา จังหวัดสงขลาและสตูลยุพิน รามณีย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2544การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชชวลิต สังขพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2539การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสมพงศ์ แป้นทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2547การมีส่วนร่วมและความคิดเห็นของสมาชิกกับการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดตรังบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; พัชรี คีรีนารถ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2544การยอมรับวัตกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเกษตรกรในจังหวัดยะลายุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; พรพยุง คงสุวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2539การยอมรับวิทยาการแผนใหม่ในการทำนาปี : เปรียบเทียบชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม บ้านวังพะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนิพัท รัตนอุบล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2545การยอมรับวิธีปฏิบัติที่ได้รับการแนะนำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในจังหวัดปัตตานีชัยยศ โลหภาษัย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2543การยอมรับวิธีปฏิบัติที่ได้รับการแนะนำในการปลูกถั่วเขียวหลังฤดูทำนาเกรียงไกร เลขาพันธุ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2541การวิเคราะห์ระบบการตลาดแพะในจังหวัดสงขลา ปี 2535ธัญญา สุขย้อย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2542การศึกษาเปรียบเทียบการแพร่กระจายและยอมรับวิทยาการแผนใหม่สำหรับการทำนาปีเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์กับการผลิตเพื่อบริโภคของเกษตรกร อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงพยอม สลิลปราโมทย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2542การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงโคนมระหว่างเกษตรกรผู้ที่ยังคงเลี้ยงกับเกษตรกรผู้ที่เลิกเลี้ยงในจังหวัดพัทลุงเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; ชัชวาล แอร่มหล้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2539การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง:กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลาเทวินทร์ ยอดสวัสดิ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2540การเลี้ยงโคนมในภาคใต้โดยเน้นการวิเคราะห์บทบาทชายหญิงจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; ภูวนาถ ทองพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2542การเลือกเรียนต่อวิชาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาสธวัช แสงสุวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร