Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยสนิท อักษรแก้ว; ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; กัลยา วัฒยากร; เสาวภา อังสุภานิช; สุนันทา สุวรรโณดม; อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2540การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; สุภาพร รักเขียว; สุธัญญา ทองรักษ์; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2550การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโควต้าโครงการรักเกษตร ในรอบ 5 ปี (2543-2547)มาลินี ลิ่มเทียนฉาย; วิตชุณีย์ ศรียะพันธ์; สุรไกร เพิ่มคำ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2544การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุธัญญา ทองรักษ์; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2544การพัฒนาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคาในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันบัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; ฐิติรัชต์ ไม้เรียง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2543การพัฒนาและการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์ในภาคใต้ประวิตร โสภโณดร; S. Tudsri; Pravit Sophanodora; สุมาลี สุทธิประดิษฐ์; ปฐมพงษ์ วงษ์เลี้ยง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2547การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบและการจัดการด้านสุขศาสตร์ของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุงสุชาติ สุขสถิตย์; นุกูล อินทระสังขา; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; วิศิษฐ ทองเที่ยง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2546การศึกษาผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการฟื้นฟูที่นากุ้งร้างเพื่อการเกษตรกรรมสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ปรัตถ พรหมมี; อาหะมะ ดือราแม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2524การศึกษาแมลงศัตรูข้าวในบางจังหวัดของภาคใต้อนุชิต ชินาจริยวงศ์; สุระพงศ์ สายบุญ; เสียง กฤษณีไพบูลย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2525การสร้างกังหันลมด้วยไม้ไผ่จิระ อิฐรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2544การสังเคราะห์ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนภาคใต้วรรณา ประยุกต์วงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ; โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2537พลวัตของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ประเทศไทยทางใต้เจริญ นิติธรรมยง; จรวย เพชรรัตน์; สุภาพร รักเขียว; ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์; ประวิตร โสภโณดร; อภินันท์ กำนัลรัตน์; ชาญชัย ธนาวุฒิ; ยาซูโอ ทาไก; เรน คูวาบารา; ซาโตชิ มัทซูโมโต; อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์; ยูคูยา ยามากูชิ; จิโร ซูกิ; สุมาลี สุทธิประดิษฐ์; สนิท อักษรแก้ว; เริงชัย ตันสกุล; เสาวภา อังสุภานิช; ประเสริฐ ชิตพงศ์; วิเชียร จาฏุพจน์; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2544วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมของชาวบ้านตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงประสิทธิ์ บัวงาม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2547วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบชุมชนชาวนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (อำเภอเมือง ควนขนุน เขาชัยสน และบางแก้ว จังหวัดพัทลุง)ประสิทธิ์ บัวงาม; วิชิต ปัญโญ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2528สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)และเกษตรกรรายตัวเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2544เศรษฐกิจการผลิตและระบบตลาดลองกองในภาคใต้จรวย เพชรรัตน์; สุธัญญา ทองรักษ์; วิสูตร หวังวรวุฒิ; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2530โครงการระบบการปลูกพืชเรื่องการศึกษาการปลูกพืชแซมยางพาราไพศาล เหล่าสุวรรณ; อิบรอเฮม ยีดำ; ปิติ ศรีปานะ; พิทยา ศิริสงคราม; อัตพล ทองสมศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2547โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การจัดการสวนไม้ผลให้ปลอดภัยต่อชีวิต (ผู้ผลิตและผู้บริโภค)และสิ่งแวดล้อม"; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2544โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis acinina. Linneวุฒิพร พรหมขุนทอง; กิจการ ศุภมาตย์; เพ็ญศรี บุญตามช่วย; จรีพร เรืองศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ