Browsing by Author คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการจัดการมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมจากโรงเรียนสูชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์และชุมชนธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพงศธร กลางแท่น; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2550กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมของกลุ่มแกนนำเยาวชน ตำบลลำสินธุ์ กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงวิไลรัตน์ แย้มจอหอ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2541การจัดการมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาลในภาคใต้ขวัญกมล ทองนาค; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2546การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับมูลฝอยแก่นักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาสซัมซู สาอุ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2546การจัดทำคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา-สตูลสุภาพร วุกถ้อง; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2546การจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงปาริฉัตร วงศ์พานิช; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2548การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องป่าของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนประชาบำรุง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2546การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนเพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะหมี ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาประเสริฐ ปานอินทร์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2547การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนปริกตก เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ อึ่งเจริญ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2548การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพงศ์ภพ ขนาบแก้ว; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2545การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงธฤษวรรณ นนทพุทธ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2550การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตจังหวัดสงขลาวุฒิชัย แพงแก้ว; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2547การพัฒนาป่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงเยาวนิจ กิตติธรกุล; นงลักษณ์ รักเล่ง; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2549การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC : กรณีศึกษา ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ทีปกร เกิดกล้า; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2546การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปานกมล พิสิฐอรรถกุล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมศึกษา)