Browsing by Author คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

Showing results 1 to 20 of 108  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กระบวนการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2543กระบวนการผลิตและสภาพแวดล้อมของโรงงานผลิตน้ำแข็งต่อคุณภาพน้ำแข็งที่ใช้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาศักดา มณีนิล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2548กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2548การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียโดยใช้เถ้าลอยจากเตาเผาขยะภูเก็ตชีระวิทย์ รัตนพันธ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2550การกำจัดสารอินทรีย์และไนโตรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ (ซูริมิ) โดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนจันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2544การกำจัดโครเมียมโดยใช้ไคโตแซนจากเปลือกกุ้งกุลาดำเบญจมาภรณ์ ประเทืองมาศ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2541การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการใช้แผ่นเยื่อกรองกัลยา ศรีสุวรรณ; พูลเพชร ธงไชย; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2549การคัดกรองปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดปริมาณมูลฝอยชุมชนรัตนศิริ พิมลไทย; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2543การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; นิวรรณ อินทรมนตรี; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2547การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลารัชนีกร ชูเชิด; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2549การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นจากสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในผู้บริโภคพริกจากอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาพิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2546การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาคมกฤช เทพหนู; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2539การจัดการป่าชุมชนในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูลรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; สุนทร สว่างสาลี; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2545การจัดการมูลฝอยประเภทเศษอาหารของโรงแรมและห้างสรรพสินค้า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภัสสร สวาทะสุข; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2550การจัดการมูลฝอยและแนวทางการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ชุติกาญน์ แสงแก้ว; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2549การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์บริการรถยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลารวีวิชญ์ บัวสุข; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2549การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลของน้ำบาดาลแอ่งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอมรรัตน์ วัฒนธรรม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2543การดูดซับตะกั่วโดยการพัฒนาตัวกลางดูดซับที่ได้จากกระดองปูและปลือกหอยแครงสุรพล อารีย์กุล; สิริชื่น ตะนุสะ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2545การดูดซับสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตทางชนิดโดยสารอินทรีย์คาร์บอนแขวนลอยจุฬารัตน์ อนวัชพันธุ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2550การติดตามตรวจสอบประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมยางพาราในภาคใต้ตอนล่างนฤเทพ บุญเรืองขาว; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)