Browsing by Author ขวัญใจ วงศ์ช่วย

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2552พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใชัยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นหญิงในภาคใต้ของประเทศไทยจิตใส ลาวัลย์ตระกูล; ขวัญใจ วงศ์ช่วย; โสเพ็ญ ชูนวล; วัฒนา ศรีพจนารถ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2559รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านสาขาอาชีพ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยเกิดศิริ เจริญวิศาล; ขวัญใจ วงศ์ช่วย; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ