Browsing by Author ขวัญใจ วงศ์ช่วย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2552พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใชัยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นหญิงในภาคใต้ของประเทศไทยจิตใส ลาวัลย์ตระกูล; ขวัญใจ วงศ์ช่วย; โสเพ็ญ ชูนวล; วัฒนา ศรีพจนารถ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2559รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านสาขาอาชีพ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยเกิดศิริ เจริญวิศาล; ขวัญใจ วงศ์ช่วย; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ