Browsing by Author ขวัญตา บาลทิพย์

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2542Perceived Therapeutic Behaviors and Factors Influencing to Perceived the Therapeutic Process to Reduce from Substance Addiction of tghe Addicted Clients During Received the Therapy from the Drug Treatment Centers of Southern Thailandขวัญตา บาลทิพย์; ประณีต ส่งวัฒนา; เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2555กระบวนการสร้างหรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวีขวัญตา บาลทิพย์; ทิพมาส ชิณวงศ์; สิริลักษณ์ จันเทร์มะ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2545การกำหนดเวลามาตรฐานและการศึกษาปรากฎการณ์การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานในกิจกรรมการพยาบาล และการจัดอัตรากำลัง กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่นฤมล อนุมาศ; ขวัญตา บาลทิพย์; สาลี บุญศรีรัตน์; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; ไขแสง โพธิโกสุม; รังสิยา นารินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2548การติดตามผลการบำบัดรักษา ผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดรักษายาเสพติด ภาคใต้บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; เยาวรัตน์ มัชฌิม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2545การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลังในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2543สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; ลัพณา กิจรุ่งโรจน์; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์
2545การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; พิไลรัตน์ ทองอุไร; ขวัญตา บาลทิพย์; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; สมลักษณ์ สังข์เกษม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558การประเมินผลโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสตูลขวัญตา บาลทิพย์; วิรัช ไชยศักดิ์; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ; Health System Management Institute
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมศิริวรรณ พิริยคุณธร; ขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2550การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาเอดส์อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ประนอม หนูเพชร; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ทิพมาส ชิณวงศ์; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2548การศึกษาติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติดภายหลังการบำบัดรักษาของผู้ติดสารเสพติดซ้ำในสถานบำบัดยาเสพติด ภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; สำนักวิจัยและพัฒนา; คณะพยาบาลศาสตร์
2542การเจ็บป่วยของเด็กที่มารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; อุทัยวรรณ พุทธรัตน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์
2558การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทยขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2557ประสบการณ์การจัดการภาวะอ้วนของหญิงมุสลิมขวัญตา บาลทิพย์; รุสมีนา นิมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2542ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ขวัญตา บาลทิพย์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2545ประสบการณ์การเสพสารเสพติดและการกลับมาเสพสารเสพติดซ้ำของผู้ติดสารเสพติดทีมารับการบำบัดในสถานบำบัดรักษาสารเสพติดภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; บุญวดี เพชรรัตน์; เยาวรัตน์ ฉิม; คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินการคัดกรองเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในจังหวัดนราธิวาสขวัญตา บาลทิพย์; นิมลต์ หะยีนิมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; ขวัญตา บาลทิพย์; ขนิษฐา นาคะ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2546วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนขวัญตา บาลทิพย์; จิรพรรณ พีรวุฒิ; อังศุมา อภิชาโต; สุดาวดี แก้วพิบูลย์; ปรีดา หนูแดง; กลมทิพย์ แซ่เอ่า; วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น