Browsing by Author ขวัญตา ขาวมี

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การร่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของต้นศรีตรังระวี เจียรวิภา; ขวัญตา ขาวมี; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทยขวัญตา ขาวมี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2562องค์ประกอบของคาร์บอนอินทรีย์และสมบัติของดินภายใต้พืชร่วมยางพาราที่แตกต่างกันขวัญตา ขาวมี; วสิทธิ์ แซ่เตียว; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์