Browsing by Author กุศล แก้วหนู

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาความพึงพอใจและผลการทดสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ของผู้สมัครสอบ ณ สนามสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฐานิตา ลอยวิรัตน์; กุศล แก้วหนู; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2558การศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุกฤทธิรา รัตนวิไล; ฐานิตา ลอยวิรัตน์; กุศล แก้วหนู; เกศริน คงจันทร์; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พัฒนาระบบช่วยการจัดการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กุศล แก้วหนู; แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ; ธนิยา เกาศล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องพัฒนาระบบช่วยการจัดการสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์กุศล แก้วหนู; แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ; ธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา