Browsing by Author การวัดผลและวิจัยการศึกษา

Showing results 1 to 20 of 67  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การประเมินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; วทินา จันทร์นวล; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2548การประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามทัศนะของผู้บังคับบัญชาชิดชนก เชิงเชาว์; ลาตีปะห์ ดอแม; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2547การประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชิดชนก เชิงเชาว์; สุไวบ๊ะ สะมะแอ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2550การประเมินผลตามสภาพจริงของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; รูซรีนา อาลี; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2546การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ชิดชนก เชิงเชาว์; บุญรักษา ถาวรภักดี; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2546การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐชิดชนก เชิงเชาว์; วรานันท์ เรืองประดิษฐ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2547การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการปรับตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ณรัณ ศรีวิหะ; เมษิณี กนกเหมพันธ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2546การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล; นัฏศิมา อินทสระ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2547การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ในเขตการศึกษา 2วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; รุ่งนภา เพชรรักษ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชิดชนก เชิงเชาว์; อัสมะ หะยีสาอิ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2548การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดปัตตานีชิดชนก เชิงเชาว์; มุกดา อาลีมีนทร์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; ทิฆัมพร ปัญโญ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2545การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; อุษา วันเพ็ญ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2547การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ชิดชนก เชิงเชาว์; นงนุช ศุภวรรณ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; วราภรณ์ ยกรัตน์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2548การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะด้านจริยธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; ธิดารัตน์ แตะเส้งซ้าย; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2545การพัฒนาแบบวัดเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสุรชัย มีชาญ; อรสา ชฎากรณ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2550การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; สมโภชน์ ศรีสมุทร; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2550การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานีชิดชนก เชิงเชาว์; ทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; ศิริญญา ศรีประมวล; การวัดผลและวิจัยการศึกษา