Browsing by Author การบริหารการศึกษา

Showing results 1 to 20 of 96  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพในทัศนะผู้บริหาร และครูสุวิทย์ บุญช่วย; บุญสม พึ่งปาน; การบริหารการศึกษา
2551การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง แมงกาจิ; การบริหารการศึกษา
2546การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาสที่พร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอกผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; อภินันท์ บินมามะ; การบริหารการศึกษา
2534การบริหารเวลาและประสิทธิภาพการบริหารงานตามภาระกิจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2อำภา บุญช่วย; อินทิรา หิรัญสาย; การบริหารการศึกษา
2544การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; นพ ณ เทพา; การบริหารการศึกษา
2536การปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดภาคใต้สุพล ทองคลองไทร; เฉลิมพันธ์ สุวรรณชนะ; การบริหารการศึกษา
2551การปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อายุ หีมงอย; การบริหารการศึกษา
2538การปฏิบัติงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสงขลาผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นวพร เหล่าภัทรเกษม; การบริหารการศึกษา
2537การปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคใต้สุวิทย์ บุญช่วย; พัชรินทร์ สินไชย; การบริหารการศึกษา
2541การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมวันประถมศึกษาแห่งชาติในจังหวัดสงขลาสุพล ทองคลองไทร; เฉลิมชัย อาคาสุวรรณ; การบริหารการศึกษา
2546การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูลชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อุมัร สวาหลัง; การบริหารการศึกษา
2545การประกันคุณภาพการศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลาสุวิทย์ บุญช่วย; สุภัค แก้วเพชร; การบริหารการศึกษา
2546การประเมินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาสชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สมาน สามามะ; การบริหารการศึกษา
2550การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; ศักดิ์จิต มาศจิตต์; การบริหารการศึกษา
2536การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สุภาพ จันทรมณี; การบริหารการศึกษา
2548การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลาผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน; การบริหารการศึกษา
2544การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนราธิวาสสุวิทย์ บุญช่วย; นเรศ หิ้นนุกูล; การบริหารการศึกษา
2536การศึกษากระบวนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคใต้สุพล ทองคลองไทร; คนึงนิจ กาญจนบุษย์; การบริหารการศึกษา
2535การศึกษาพฤติกรรมของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนในเขตการศึกษา 2อำภา บุญช่วย; สุนทร มูสิกรังษี; การบริหารการศึกษา
2548การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; คอเหล็ด หะยีสาอิ; การบริหารการศึกษา