Browsing by Author กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาประสิทธิผลของโครงการเตรียมความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฐานิตา แซ่ลิ่ม; กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์; มัลลิกา อุณหวิวรรธน์; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายวิชาฝึกงานธนิยา เกาศล; แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ; วีรวรรณ สุทธิศรีปก; กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์; นิตยา สุวรรณเพชร; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา