Browsing by Author กานดา จันทร์แย้ม

Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Factors Affecting the Organizational Loyalty of Private School Teachers in Hatyai, Songkhlaเกษตรชัย และหีม; กานดา จันทร์แย้ม; ณัฏฐา เลิศปัญญาวิวัฒน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559กระบวนการจัดการองค์กรการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร มูลนิธิกรีนไลอ้อนบาหลี ประเทศอินโดนีเซียกานดา จันทร์แย้ม; ศิริรัตน์ เสนชู; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559กลุ่มสายบุรี ลุกเกอร์ การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้กานดา จันทร์แย้ม; กนกพร มาลัยหอม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556การต่อรองความหมายของนักร้องหญิงกลางคืนกานดา จันทร์แย้ม; นวลปราง อรุณจิต; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; รัชยา สนิ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555การสนับสนุนทางสังคมกับสมดุลชีวิตการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; ปิยนาถ นวลละออง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยในจังหวัดนราธิวาสกานดา จันทร์แย้ม; สหพร กูลณรงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2555คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานหญิงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; สุรัชดา เพชรสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562ชุมชนรีไซเคิล การสร้างเครือข่ายทางสังคมในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; ปสุตา มัทวกาญจน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพในองค์การภาครัฐกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การกานดา จันทร์แย้ม; ฉัตริน สุธาประดิษฐ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2541ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดยาและสารเสพติดของผู้ป่วยในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้วันชัย ธรรมสัจการ; กานดา จันทร์แย้ม; เนตรนภิส จันทวัฒนะ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน :กรณีศึกษา เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; ญาณินี รัตติโชต; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวหลังเกษียณของผู้สูงอายุในจังหวัดพัทลุงกานดา จันทร์แย้ม; ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557ผลของการจัดโปรแกรมการปรับตัวเพื่อพัฒนาการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กานดา จันทร์แย้ม; วารินทร์ รามฤทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ผลของโปรแกรมการรู้จักตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; ปองพิสุทธิ์ ยอดมณี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557พฤติกรรมการบริหารของผู้บังคับบัญชาในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลากานดา จันทร์แย้ม; อรุณเนตร จันทศรี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานสูงอายุในโรงงานอุตสาหกรรมกานดา จันทร์แย้ม; ปิยาภรณ์ วิจิตร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กานดา จันทร์แย้ม; พัชรี สารวิโรจน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงกานดา จันทร์แย้ม; ชณุตพร เจ้ยชุม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552พฤติกรรมบริโภคนิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กานดา จันทร์แย้ม; มาริสา จันทร์ฉาย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา