Browsing by Author กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2549Metagenomic Library ของจุลินทรีย์ในดิน เรื่องกาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2561การตรวจหา Stenotrophomonas maltaphilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์; ณัฐณิชา อิงวิยะ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Medicine (Pathology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2559การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์; พิมลศรี มิตรภาพอาทร; รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ; ภารนัย สุขุมังกูร; กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2556ความหลากหลายของแบคทีเรียในบ่อน้ำร้อนเบตงจังหวัดยะลา ประเทศไทยกาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา