Browsing by Author กัลยา ศรีสุวรรณ

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการใช้แผ่นเยื่อกรองกัลยา ศรีสุวรรณ; พูลเพชร ธงไชย; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2541การกำจัดไนโตรเจนในระบบบ่อเติมอากาศโดยวิธีไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชันกัลยา ศรีสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2541การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยกระบวนการดูดซับในชั้นตรึงกัลยา ศรีสุวรรณ; จินตนา แก้วบริสุทธิ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2540การปรับปรุงระบบน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานน้ำยางข้นกัลยา ศรีสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2536การศึกษาวิธีการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม : โครงการย่อยการศึกษาในห้องปฏิบัติการพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; กัลยา ศรีสุวรรณ; วีระศักดิ์ ทองลิมป์; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2540การศึกษาและพัฒนาการทำผลิตภัณฑ์เซรามิคส์ในภาคใต้กัลยา ศรีสุวรรณ; จตุรงค์ กีระนันทน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2537การอบแห้งเนื้อในเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในเครื่องอบแห้งแบบถาดกัลยา ศรีสุวรรณ; กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2537เคลือบที่เหมาะสมสำหรับเนื้อดินปั้นชนิดพอร์ซเลนกัลยา ศรีสุวรรณ; พจนา โสอินทร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
2541โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; ชูเกียรติ คุปตานนท์; กัลยา ศรีสุวรรณ; ชิต ลิ่มวรพันธ์; เสถียร วานิชวิริยะ; สำนักวิจัยและพัฒนา
2547โมเดลการเกิดฟาวลิงของเมมเบรนสำหรับการกำจัดสีในกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกัลยา ศรีสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2541โมเดิลฟิล์มชีวภาพของถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศชนิดแพคเบด : กรณีศึกษา : ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาป่นกัลยา ศรีสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี