Browsing by Author กันยิกา ชำนิประศาสน์

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2548รูปแบบของหลักสูตรแพทย์แบบใหม่ที่ได้มาตรฐานและเป็นไปได้และแนวทางในการดำเนินงานเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งของระบบสาธารณสุขภาคใต้พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์; วิภาดา พฤฒิกิตติ; อานุภาพ เลขะกุล; กันยิกา ชำนิประศาสน์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2548แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แบบใหม่ของโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กันยิกา ชำนิประศาสน์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด