Browsing by Author กันยา อัครอารีย์

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนในการเพิ่มกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตปลาเส้นกันยา อัครอารีย์; ฐิติพร มุสิกะนันทน์
2562การปรับปรุงการจัดสรรกำลังคนสำหรับสายการผลิตนมผง : กรณีศึกษากันยา อัครอารีย์; ขนิษฐา พระราช; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2556การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็น : กรณีศึกษากันยา อัครอารีย์; สุวิชาญ เตียวสกุล; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2558การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่กันยา อัครอารีย์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากใบชาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทดแทนการใช้ชิ้นไม้สับในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลกันยา อัครอารีย์; อาทิตยา กาญจนะ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2561การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมและกระจายวัตถุดิบในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยการกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว; นิกร ศิริวงศ์ไพศาล; กันยา อัครอารีย์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลาและแบ่งสินค้ากรณีศึกษา: โรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้กันยา อัครอารีย์; โรสนานี แวหะยี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร