Browsing by Author กันยปริณ ทองสามสี

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันยปริณ ทองสามสี; กิตติยา แสะอาหลี; สาลินี ยวงเกตุ; วรรณวิมล นาคะ; ขจรพรรณ ชัยเดช; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; สำนักประกันคุณภาพ
2557รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านบริหารของผู้บังคับบัญชากับการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำเนียร ประทุมชาติภักดี; พิกุล แก้วน้อย; กันยปริณ ทองสามสี; เพลินใจ โภชนกิจ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี