Browsing by Author กอบแก้ว สุวรรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มสุรีย์พร กฤษเจริญ; กอบแก้ว สุวรรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2539การส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาที่พักอาศัยในอาคารวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; อังศุมา อภิชาโต; แสงอรุณ สุขเกษม; ภารดี ปรีชาวิทยากุล; กอบแก้ว สุวรรณ์; วิรัช วุฒิภูมิ; คณะพยาบาลศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์
2537ปัจจัยที่มีผลตอบสนองต่อรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด squamous cellสายบัว ชี้เจริญ; กอบแก้ว สุวรรณ์; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา