Browsing by Author กรัสไนย หวังรังสิมากุล

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การติดสีโทลูอิดิน บลู ในรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งและมะเร็งช่องปากสุพิศ จึงพาณิชย์; พัชรี กัมพลานนท์; ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ; กรัสไนย หวังรังสิมากุล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา
2534?]การศึกษาความชุกและอุบัติการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในนักศึกษาทันตแพทย์นิลวรรณ พิชยโยธิน; กรัสไนย หวังรังสิมากุล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2550ปัญหาการลาออกกลางคันของเยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลากรัสไนย หวังรังสิมากุล; ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลากรัสไนย หวังรังสิมากุล; พลภัทร น้อยพันธ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา