Browsing by Author กรมโยธาธิการและผังเมือง

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-12-15การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชุมชนชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลากรมโยธาธิการและผังเมือง
2552-08-30ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2552กรมโยธาธิการและผังเมือง
2555-08-30ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๕กรมโยธาธิการและผังเมือง
2558ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา 2558กรมโยธาธิการและผังเมือง
2544ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลากรมโยธาธิการและผังเมือง
2546ผังเมืองรวมชุมชนพะตง-พังลากรมโยธาธิการและผังเมือง
2552ผังเมืองรวมสะเดากรมโยธาธิการและผังเมือง
2546ผังเมืองรวมเมืองพัทลุงกรมโยธาธิการและผังเมือง
2551ผังเมืองรวมเมืองสงขลากรมโยธาธิการและผังเมือง
2553ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง
2558ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกรมโยธาธิการและผังเมือง
2548-10-15แบบรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2549กรมโยธาธิการและผังเมือง
2550แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงกรมโยธาธิการและผังเมือง
2554โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว “ระโนด มรดกลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา”กรมโยธาธิการและผังเมือง
2555โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย-พนางตุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2555สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง; กรมโยธาธิการและผังเมือง
2558โครงการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุงกรมโยธาธิการและผังเมือง
2558โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 3)กรมโยธาธิการและผังเมือง