Browsing by Author กรมเจ้าท่า

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้้าชายฝั่งทะเล (ด้าเนินการเอง) ปีงบประมาณ 2559กรมเจ้าท่า
2524พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖กรมเจ้าท่า
2554องคความรูดานสิ่งแวดลอม สําหรับการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมการขนสงทางน้ํา ประจําป 2554กรมเจ้าท่า
2558แผนที่ร่องน้ำสงขลากรมเจ้าท่า
2007แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำกรมเจ้าท่า
2552โครงการทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2กรมเจ้าท่า
2557-06-19โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลากรมเจ้าท่า
2558โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริวเณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลากรมเจ้าท่า