Browsing by Author กมล ส่งวัฒนา

Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนแหลมโพธิ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; สุณีย์ บุญกำเหนิด; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2534การนำแนวคิดคิวซีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยราชการของไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กมล ส่งวัฒนา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2533การประสานแผนของ 6 กระทรวงหลักในการวางแผนโครงการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2545การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทย : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคใต้จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; อาทร คุระวรรณ; กมล ส่งวัฒนา; ณรงค์ บุญสวยขวัญ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลโครงการการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; จารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2533การประเมินผลโครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านปากกระเบียด ต.ปากกระเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชกมล ส่งวัฒนา; คณะวิทยาการจัดการ
2554การประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; ปิยนันท์ ประสมสุข; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; ปิยะนันต์ วางกลอน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2531การสนองตอบต่อกระบวนการพัฒนาในสังคมไทย : ศึกษาหมู่บ้านในจังหวัดสตูลสมพร เฟื่องจันทร์; กมล ส่งวัฒนา; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การเสพและการค้าไอซ์ (Methamphetamine) ของผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษากรณีเรือนจำและทัณฑสถานในจังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; พงศธร ธรรมชาติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2545ความรู้และการปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9กมล ส่งวัฒนา; ธรรมรัตน์ ภิรมย์รักษ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2530นโนบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; สมพร เฟื่องจันทร์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2541บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; กอแก้ว แสงสีดำ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2531บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้กมล ส่งวัฒนา; สุพจน์ โกวิทยา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554บทบาทของมัคคุเทศก์กับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดตรังและสตูลกมล ส่งวัฒนา; จันทร์จิรา ศรีทวี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554บทบาทในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; สุภาพ ดวงดี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2541ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดกมล ส่งวัฒนา; อำนวย ศรีระแก้ว; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2554ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการให้บริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; วีระศักดิ์ เพอแสละ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2531ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กมล ส่งวัฒนา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์