Browsing by Author กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การขจัดยา vancomycim ในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการทำการฟอกเลือดโดย continuous venovenous hemofiltrationอุษณีย์ วนรรฆมณี; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา; วีรชัย ไชยจามร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; Faculty of Medicine (Medicine)
2554การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูงกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; นฤบดี ผดุงสมบัติ; ชลิตพล ณ นคร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2559การพัฒนาและประเมินระบบเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์แบบอิ่มตัวยวดยิ่งเพื่อนำส่งเคอคูมินสำหรับรับประทานฤดีกร วิวัฒนปฐพี; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; พัชรวลัย ใจสมุทร; เยาวพร แสงเสน; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2554ความชุกของกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงที่มี Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) เป็นหลักกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เพ็ญประภา พลับบดี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2550ผลของอาหารโปรตีนสูงต่อค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาธีโอฟิลลีนในอาสาสมัครสุขภาพดีกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการเตรียมไลโปโซมของกรดไมโคฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหมูนอกกายสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ธนภร อำนวยกิจ; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2553เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; ชลิตพล ณ นคร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2553เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก