Browsing by Author Marine and Coastal Resources Institute

Showing results 6 to 17 of 17 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2559กระบวนการพัฒนาพื้นที่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาเยาวนิจ กิตติธรกุล; จตุรงค์ คงแก้ว; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมกระจูด [Lepironia articulata (Retz.) Domin] ในพื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมปอง เตชะโต; เปรมฤดี ดำยศ; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2560การซ่อมบำรุงเพลาหางยาวในระบบส่งกำลังของเรือประมงพื้นบ้าน "กอและท้ายตัด"ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมซ่อมพอกผิวประวิทย์ โตวัฒนะ; ศิวะ สิทธิพงศ์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การปนเปื้อนของสารหนูและตะกั่วในดินตะกอนบริเวณคลองอู่ตะเภาศิริพร ประดิษฐ์; นันทวรรณ อุ่นจางวาง; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2560การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอุทกภัยโดยการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 2 ตำบล ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเยาวนิจ กิตติธรกุล; วราภรณ์ ทนงศักดิ์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การศึกษาเปรียบเทียบมิติความยั่งยืนเชิงบูรณาการระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรกับสวนยางพาราเชิงเดี่ยว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เยาวนิจ กิตติธรกุล; สาระ บำรุงศรี; รินมนัส วัยรัตน์; นรันต์ ณัฏฐารมณ์; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและพยากรณ์เส้นชายฝั่ง : กรณีศึกษาอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาอำนวย สิทธิเจริญชัย; ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2560ชนิดและการกระจายของจักจั่นทะเล (Crustacea : Hippoidea) บริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลากรอร วงษ์กำแหง; ประภาสิริ โกมะลานนท์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2561นิเวศวิทยาและการประมงกุ้งทะเลในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ประเทศไทยซุกรี หะยีสาแม; สัมพันธ์ พรหมหอม; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2559ปริมาณสารหนูและตะกั่วในน้ำ ดินตะกอนและพืชน้ำบางชนิด บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงศิริพร ประดิษฐ์; พจนลักษณ์ ตรีอุดม; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าบริเวณแนวสันเขาใต้น้ำ 90° Eศิริพร ประดิษฐ์; ศุภลักษณ์ พวงสุวรรณ; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ กระบวนการพัฒนาธุรกิจการขายสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเยาวนิจ กิตติธรกุล; จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง