Browsing by Author Faculty of Nursing (Pediatric Nursing)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 53 of 53 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยต่อความเครียดของมารดาเด็กป่วยหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมมยุรี นภาพรรณสกุล; นิตยา อิสรโชติ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการเตือนตนเองด้านการบริโภคอาหารโดยใช้อินเตอร์เน็ตต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำหนักตัวในวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินปิยะนุช จิตตนูนต์; ผลิดา หนุดหละ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความเชื่อมั่นในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของนักเรียนวัยรุ่นหญิงในการศึกษานอกโรงเรียนวันธณี วิรุฬห์พานิช; วิลาวรรณ มากยอด; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกต่อความรักความผูกพันระหว่างมารดาและทารกของมารดาวัยรุ่นบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ธีรยา เนาวโคอักษร; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562ผลของโมบายแอปพลิเดชันการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกันและการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดวันธณี วิรุฬห์พานิช; ทัชมาศ ไทยเล็ก; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2550พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและชุมชนจังหวัดตรังนิตยา คชภักดี; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วันธณี วิรุฬห์พานิช; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณวิมล เบญจกุล; อุไร หัถกิจ; วีณา คันฉ้อง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2550พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวและชุมชนจังหวัดสตูลนิตยา คชภักดี; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; วันธณี วิรุฬห์พานิช; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วรรณวิมล เบญจกุล; อุไร หัถกิจ; วีณา คันฉ้อง; มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2536พัฒนาการของเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; ศศิธร พุมดวง; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554รายงานการวิจัยจังหวัดปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2551รายงานการวิจัยโครงการเรื่องการสื่อสารกับครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมใน 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิวันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; โสเพ็ญ ชูนวล; ปิยะนุช จิตตนูนท์; วรรณวิมล เบญจกุล; วิภา แซ่เซี้ย; อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัยที่รับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกศรา เสนงาม; แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร; ลัคณา คงแสง; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2561อิทธิพลของความเครียด ความปวด และกิจกรรมการพยาบาลต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดวันธณี วิรุฬห์พานิช; ปริศนา วานิช; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557เปรียบเทียบลผลของโปรแกรมการดูแลผิวหนังต่ออุบัติการณ์และระดับความรุนแรงของการเกิดผื่นผ้าอ้อมในเด็กที่มีอาการอุจจาระร่วงพิสมัย วัฒนสิทธิ์; จุฑารัตน์ คงเพ็ชร; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์