Browsing by Author Faculty of Nursing (Pediatric Nursing)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 53 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแล แรงสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของมารดาที่ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 6-36 เดือนวันธณี วิรุฬห์พานิช; ยุซรอ เล๊าะแม; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554คุณภาพการนอนหลับและการจัดการของผู้ดูแลในการส่งเสริมการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนดบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; อัศลี แสงอารี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555คุณภาพชีวิต ความคงอยู่และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ประณีต ส่งวัฒนา; ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์; จินตา เกียรติศักดิ์โสภณ; ผุสนีย์ แก้วมณีย์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554จังหวัดภูเก็ต : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554จังหวัดระนอง : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554จังหวัดสงขลา : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2560ประสบการณ์ความผาสุกด้านจิตวิญญาณของวัยรุ่นโรคมะเร็งวันธณี วิรุฬห์พานิช; ตรีทิพย์ เครือหลี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ประสบการณ์อาการเปลี่ยนแปลงการรับรสและกลิ่น และกลวิธีการจัดการอาการในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดกุลทัต หงส์ชยางกูร; ปิยธิดา เทพประดิษฐ์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ปัจจัยคัดสรรทำนายคุณภาพชีวิตของเด็กโรคลมชักตามการรับรู้ของผู้ดูแลบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ธัญลักษณ์ ตติยไตรรงค์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคและการฟื้นหายในมุสลิมที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดผจงศิลป์ เพิงมาก; นาบีละห์ สาแม; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการปกป้องสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นหญิงอาชีวศึกษาโสเพ็ญ ชูนวล; สุพรรณิกา เหล็กกล้า; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ผลของการจัดท่าต่อปริมาณของเหลือค้างในกระเพาะอาหารในทารกเกิดก่อนกำหนดบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; จณัญญา โมรา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ผลของการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ธนิดา ทีปะปาล; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ผลของการฟังอัลกุรอานร่วมกับการจัดชั่วโมงสงบต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนดพิสมัย วัฒนสิทธิ์; ยามีละห์ ยะยือริ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของการสอนโดยใช้สื่อหนังสือการ์ตูนสำหรับฝึกบริหารการหายใจและใช้ยาสูตรพ่นต่อการควบคุมโรคหอบหืดในเด็กวัยเรียนวันธณี วิรุำำำฬห์พานิช; ทิพวรรณ นำเจริญ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2541ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และความสามรถของมารดาในการดูแลทารกป่วยโรคปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; นฤมล พราหมเภทย์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมกลุ่มในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กออทิสติก : กรณีศึกษาผู้ดูแลเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเกศรา เสนงาม; อัญนิษฐ์ ทองประเสริฐ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกโขมพักตร์ มณีวัต; สหัส บิลอะหลี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดกุลทัต หงส์ชยางกูร; ศิริพร เวชโช; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลเด็กต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; วรงรอง นิลเพ็ชร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์