Browsing by Author Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 83 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การรับรู้ของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ผจงศิลป์ เพิงมาก; นิตยา นิลจันทร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การรับรู้บทบาทและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมโรคมาลาเรีย จังหวัดยะลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คันธวุฒิ พลอยอุบล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การวิเคราะห์ต้นทุน - ผลได้การจัดบริการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานของสถานีอนามัยในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; นฤมล ศรีภักดี; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงเป็นญาติและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; การิมาน มะยิ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานีเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; มัซตูรา ฮะ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2550เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; นภาพร เนตรเกื้อกูล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนต่อหน่วยบริการแผนกผู้ป่วยนอกในศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2551เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ไพเราะ แสงทอง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพยาเสพติดเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อัมพวรรณ มณีโชติ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การศึกษาสถานการณ์แท้งในภาคใต้ของประเทศไทยโสเพ็ญ ชูนวล; จิตใส ลาวัลย์ตระกูล; วัฒนา ศรีพจนารถ; จิตติ ลาวัลย์ตระกูล; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; จิตรานันท์ สมพร; อรนิช แสงจันทร์; อวยพร สมใจ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2562การสร้างบรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการทำวิจัยของผู้บริหารการพยาบาลและการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; จิตต์สุภัค เจ๊ะมะ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การสร้างบรรยากาศองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย อุปนิสัยเชิงรุก และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; รงรอง เรืองจิระอุไร; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2557การสานวิสัยทัศน์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและกระบวนการยอมรับวิสัททัศน์สู่การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้นงนุช บุญยัง; สุห้วง พันธ์ถาวรวงศ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การส่งเสริมการออกกำลังกายตามหลักศาสนาอิสลามในกลุ่มแม่บ้านจังหวัดปัตตานีสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; การียา ยือแร; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การเข้าถึงและความต้องการบริการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กในสถานีอนามัยของสตรีชาวเลบนเกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศไทยสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; จิตติมา อร่ามศรีธรรม; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2544การเลือกใช้ภาวะแทรกซ้อนของโรคในการประเมินผลบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษาภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมองจากความดันโลหิตสูงวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; ภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การแสดงภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและเพื่อนร่วมงานโรงพยาบาลทั่วไป เขต 8อรัญญา เชาวลิต; ศุภพร ศรีพิมาน; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและวัฒนธรรมคุณภาพในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลติยภูมิภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; ธัญญา ว่องไวรัตนกุล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2555การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์ ภาคใต้ทัศนี นะแส; อุไร จั้งโล่ง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551กำลังคนและการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในจังหวัดกระบี่สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; เอษา คงสุทธิ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551ความรู้ ทัศนคติ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดพัทลุงสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมถ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล