Browsing by Author Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 86 to 105 of 111 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ประสิทธิ์ผลของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งฟันผุในฟันน้ำนม : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ประสิทธิ์ วงค์สุภา; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ปัจจัยทำนายผลการรักษาด้านความสวยงามในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าประเภทที่ 3 ที่หมดการเจริญเติบโตด้วยการจัดฟันอำพรางความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกอุดม ทองอุดมพร; อรวีย์ เห็นพร้อม; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน ของหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพรจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; จินตนา รัตนะ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2559ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 3 ปี ต่อการเกิดโรคฟันผุตอนอายุ 4 ปี ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล : การศึกษาย้อนกลับอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; พิมลพันธ์ จุ้งทอง; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสม่ำเสมอในการแปรงฟันก่อนนอนของผู้สูงอายุในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังจรัญญา หุ่นศรีสกุล; วราฤทธิ์ สฤษฎ์วานิช; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันและการให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้นของทันตแพทย์สาขาอื่นสุปาณี สุนทรโลหะนะกุล; อัญชลิกา สงวนดีกุล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนเองของมารดาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนเรียนของมารดามุสลิมที่สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมยุรี นภาพรรณสกุล; วนิสา หะยีเซะ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556ผลกระทบของโรคในช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอสิเกา จังหวัดตรังทรงชัย ฐิตโสมกุล; ธิดารัตน์ นวนศรี; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ผลการต้านจุลชีพของสมุนไพรไทยในวงศ์ Lamiaceae, Piperaceae และ Zingiberaceae ต่อเชื้อก่อโรคในช่องปากรวี เถียรไพศาล; ปาจรีย์ ขาวสุด; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ผลการใช้ซีเบนด์ต่อฟันและระนาบการสบฟันในผู้ป่วยที่มีการเจริญเติบโตและมีฟันหน้าสบไขว้ชิดชนก ลีธนะกุล; ชัยทวี ศรีพงษ์พันธุ์กุล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ผลของ 10% โพวิโดนไอโอดีนต่อการป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็กอายุ 1-2 ปี : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและกลุ่มควบคุมอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; วรวิทย์ สกุลไทย; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ผลของกรดซิตริกต่อความคงทนของค่าความแข็งแรงการยึดติดระหว่างไอพีเอสเอ็มเพรสเซรามิกและเรซินซีเมนต์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์; ปวีณา รันทกิจ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560ผลของการกำจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสีฟันภายในตัวฟันต่อประสิทธิภาพการฟอกสีฟันและความแข็งผิวเนื้อฟันเกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์; ขวัญเกล้า สายเชื้อ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556ผลของการปรับสภาพพื้นผิวด้วยเอทานอลต่อความแข็งแรงยึดของสารยึดเรซินบนเนื้อฟันที่เตรียมพื้นผิวด้วยสารลดเสียวฟันปรินทร ศตเมธ; วิริยา เสนีย์รัตนประยูร; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ผลของการใช้แรงขนาดเบาผ่านเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นบางส่วนในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าประเภทที่ 3 ที่หมดการเจริญเติบโตแล้วอุดม ทองอุดมพร; ศิริพร พนิตจิตบุญ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560ผลของคอมพอเมอร์แบบติดแน่นในการป้องกันการดันขึ้นและทิปปิ้งของฟันกรามจากการใช้ยูทิลิตี้ อาร์ชอุดม ทองอุดมพร; ธัญญา บำรุงศักดิ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2558ผลของนมที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสพาราเคซิอายเอสดีวันต่อเชื้อมิวแทนสเตรปโตคอคไคและสภาวะฟันผุในเด็กเล็ก : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; กานต์รวี รังสิตเสถียร; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561ผลของนมผงที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 ต่อเชื้อ mutans streptococci ในเด็กอายุ 12-15 ปีสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ชวรชต์ มาไพศาลสิน; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2553ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟัน และสารต้านอนุมูลอิสระต่อความแข็งแรงพันธะต้านแรงเฉือนและการรั่วซึมของแบคทีเรียของวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดเรซิลอนร่วมกับเรียลซีลซีลเลอร์เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์; พัทนิล วัชรพันธุ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ผลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของแม่ต่อสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 7-8 ปีอังคณา เธียรมนตรี; เพ็ญพิไล พันธุ์เล่ง; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว