Browsing by Author ไตรภพ ผ่องสุวรรณ

Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กัมมันตภาพจำเพาะเรเดียม-226 ในน้ำพุร้อนและผักพื้นบ้านในละแวกใกล้เคียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไตรภพ ผ่องสุวรรณ; ซัยนะ เจะสะอิ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2560การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2557การตีความข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ บริเวณแนวรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไตรภพ ผ่องสุวรรณ; เอกลักษณ์ มอบพิจิต; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2547การพัฒนาเยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อการกรองระดับนาโนและออสโมซิสผันกลับของสารปนเปื้อนในน้ำดื่มดรุณี ผ่องสุวรรณ; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; พิกุล วณิชาภิชาติ; ผุสดี มุหะหมัด; จำรัส ณ สุวรรณ; คณะวิทยาศาสตร์
2553การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์ - อนุภาคแม่เหล็กนาโนไตรภพ ผ่องสุวรรณ; นุชรีย์ ชมเชย; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2559การวิเคราะห์และตีความค่าดัชนีผุพังของหินจากข้อมูลกัมมันตภาพรังสีตรวจวัดทางอากาศในจังหวัดสงขลาไตรภพ ผ่องสุวรรณ; มนัสพงษ์ บุญญะ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2552การศึกษาขั้นต้นของอำนาจแม่เหล็กโบราณจากอิฐยุคเก่าของภาคใต้ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; สุริยันต์ พรหมดวง; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2533การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่งไตรภพ ผ่องสุวรรณ; วรวุฒิ โลหะวิจารณ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2535การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาลของหินจากภาคใต้ของประเทศไทยไตรภพ ผ่องสุวรรณ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2554การศึกษาสมบัติแม่เหล็กของหินและการทำกรรมวิธีข้อมูลความเข้มสนามแม่เหล็กทางอากาศ บริเวณเขาพระงาม จังหวัดลพบุรีไตรภพ ผ่องสุวรรณ; ภาณุพงษ์ ลิ่มอุสันโน; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2541การศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาบสงขลา : Mathematical Model Study for Determination of Sedimentation Rate in Thalae Sap Songkhlaไตรภพ ผ่องสุวรรณ; ธวัช ชิตตระการ; สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์; ไพบูลย์ นวลนิล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2548การสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงชนิดเปิดบนดรุณี ผ่องสุวรรณ; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; ประเสริฐ พฤฒิคณี; คณะวิทยาศาสตร์
2540การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลาด้วยเทคนิคไอโซโทปรังสีไพบูลย์ นวลนิล; เทิดทูน ทองเจิม; ธวัช ชิตตระการ; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2540การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลาด้วยเทคนิคไอโซโทปรังสีธวัช ชิตตระการ; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; ไพบูลย์ นวลนิล; เทิดทูน ทองเจิม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะของอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับงานด้านไฮเปอร์เทอร์เมียไตรภพ ผ่องสุวรรณ; ฐิติรัตจน์ เจริญตา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2549การเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณทะเลอันดามันและบริเวณแถบรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยวรวุฒิ โลหะวิจารณ์; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; กำแหง วัฒนเสน; พะเยาว์ ยงศิริวิทย์; นวรัตน์ สีตะพงษ์; โสภณา แดงเหมือน; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2543การใช้วิธีธรณีฟิสิกส์หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารหนู อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชวรวุฒิ โลหะวิจารณ์; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; กำแหง วัฒนเสน; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2556ปริมาณนอร์มในทรายเก็บจากคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงาไตรภพ ผ่องสุวรรณ; ฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2559พัฒนาต้นแบบชุดกรองเซรามิกเมมเบรนสำหรับการกรองน้ำสกัดเสริมสุขภาพจากเปลือกมังคุดดรุณี ผ่องสุวรรณ; ดวงพร คันธโชติ; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเฝ้าติดตามขั้นต้นการเปลี่ยนแปลงแก๊สเรดอนในดินเพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหวในบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยไตรภพ ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์