Browsing by Author อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนาและฟื้นฟูดินที่ผ่านการทำนากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาชาญชัย ธนาวุฒิ; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
2550ผลกระทบของคลื่นสึนามิที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเชาว์ ยงเฉลิมชัย; ชาญชัย ธนาวุฒิ; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2550ผลของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีต่อสภาพการใช้ที่ดินและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาชาญชัย ธนาวุฒิ; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์