Browsing by Author อัญชลี กล่ำเพ็ชร

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมในเอกสารทางวิชาการสำนักวิทยบริการ; อัญชลี กล่ำเพ็ชร; จุฑารัตน์ ปานผดุง
2534ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในการใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการกุศล นาคะชาต; อัญชลี กล่ำเพ็ชร; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2542รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีซุกรี หะยีสาแม; ธำรงค์ อมรสกุล; อัญชลี กล่ำเพ็ชร; ฮูลวานี สาเรฟ; โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา