Browsing by Author สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวข้าวเย็นเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพในผู้ป่วย มะเร็งและเอดส์ (โครงการย่อยที่ 4)สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2551การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; วิศิษฐ์ เกตุปัญญาพงษ์; อรุณศรี สุนทรพิธ; ปราณี รัตนสุวรรณ; ฐิติมา ชูโฉม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2550การพัฒนาแผ่นแปะผิวนิโคตินามายเพื่อใช้ในเครื่องสำอางดวงแข มณีนวล; ธนภร อำนวยกิจ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2553การศึกษาการเตรียมและความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อม เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง (โครงการย่อยที่ 2)สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2533การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครีม และเจลที่เตรียมจากผงแห้งของวุ้นว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากวุ้นสดสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์; เสน่ห์ แก้วนพรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2535การใช้ต้นเหงือกปลาหมอกับโรคผื่นคันสนั่น ศุภธีรสกุล; ศรีรัตน์ กสิวงศ์; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2549ความคงตัวของแอนโดรกราโฟไลด์ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อนอนุชิต พลับรู้การ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; ถนอมจิต สุภาวิตา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2549ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิลธนภร อำนวยกิจ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; สุภิญญา ติ๋วตระกูล; จันทน์ผา ตันธนา; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; กมลทิพย์ วิวัฒนาวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ภูธร แคนยุกต์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการเตรียมไลโปโซมของกรดไมโคฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหมูนอกกายสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ธนภร อำนวยกิจ; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2550โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ภัทร อัยรักษ์; มณี วิทยานนท์; อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; หเทิญ ถิ่นธารา; สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; พีระพงศ์ ทีฆสกุล; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; ชาคริต ทองอุไร; สุพัตรา เดวิสัน; จรัญ บุญกาญจน์; อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; รัชดา มงคลสินธุ์; จรัสศรี สุวลักษณ์; นิรันดร์ สุมาลี; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน; สำนักวิจัยและพัฒนา