Browsing by Author สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Showing results 21 to 40 of 52 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ภาพแผนที่ประกอบโครงการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557-10-21รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม : ผลการประเมิน 44. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครหาดใหญ่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2549รายงานการศึกษา โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558รายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2549รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550–2554สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2555รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 : บทที่ 8 โครงการบำบัดน้ำเสียกับการมีส่วนร่วมของผู้ก่อมลพิษสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2555สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2550สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความวิกฤตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558เสวนาสรุปความก้าวหน้าการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดดัชนีสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ภาคใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2555เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ส่วนน้ำเสียชุมชน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ; กิตติ, เก่งกิตติภัทร; อุดร, ระโหฐาน
2547แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2555แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่ต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2564สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2558แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม