Browsing by Author วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 159 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การปฏิรูปการปกครองและการสร้างสันติภาพของเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน แห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺซาฝีอี, อาดำ; ฮามีดะห์ฮาสัน, โต๊ะมะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาสำหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาสซัมซู, สาอุ; ฟาฎีล, กือแน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560"การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"นิเลาะ, แวอุเซ็ง; ยุทธนา, เกื้อกูล; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประทีปเกาะ, ฐปนรรฆ์; หะ, รูดียะห์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; รุสดีย์, ดอหะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีนิเลาะ, แวอุเซ็ง; มูฮัมหมัดนาซีรีน, โต๊ะลู; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; สุไลมาน, อาแว; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556การมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีนิเลาะ, แวอุเซ็ง; นูรุดีน, อาดำ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551การยึดมั่นในหลักการศาสนาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อับดุลเลาะ, การีนา; สมเจตน์, นาคเสวี; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดลมนรรจน์, บากา; เกษตรชัย, และหีม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การศึกษาวิเคราะห์ข้อห้ามตามหลักการอุศูลุลฟิกฮฺในสูเราะฮฺอัลฮุญุร๊อตมิ่งสมร, ญาดุลฮัก; ภูมิมาโนช, สมชาย; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธา ต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺอับดุลเลาะ, การีนา; อดิศักดิ์, นุชมี; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การศึกษาวิเคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ของชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์อับดุลเลาะ, การีนา; อาแว, แมะอูมา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรอับดุลฮาดี, สะบูดิง; บุหลัน, แอนิ่ม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ ในสูเราะฮฺนูหฺอับดุลเลาะ, การีนา; มุนซีเราะห์, บูงอตาหยง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554การศึกษาในอิสลาม : แนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้นิเลาะ แวอุเซ็ง; ฮาซัน บือราเฮง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552การอธิบายความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ผ่านทฤษฎีกลุ่มฟื้นฟูในอิสลาม : การกำหนดทฤษฎีและการศึกษาเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์อิสมาแอ, อาลี; ทวีศักดิ์, อุปมา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556การเดินทางในทัศนะอิสลามอับดุลเลาะ, การีนา; มาหะมะ, อาบู; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557การใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลามมะรอนิง, สาแลมิง; อุสมาน, แม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553การใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาอิสลามในกระบวนการสอนของครูอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ซัลมา, หีมอะด้ำ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)