Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 37 of 37 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความคิดเห็นของผู้บริหารในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตบุญรัตน์ บุญช่วย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2540ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้เสริมศิริ กระสินธุ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2540ความต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; พัฒนพงศ์ วรรณวิไล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2545ความต้องการบริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของผู้เลี้ยงกุ้ง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพรรณทิพา ขวัญเกื้อ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความพึงพอใจของอาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ตอนล่างที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตทัศนีพร ศรีวัฒนะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2542ความสัมพันธ์แบบตอบโต้ระหว่างการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของสมาชิกกับการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสงขลาทัศนีย์ เมืองแก้ว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2549จุดมุ่งหมายทางการบริโภคและการตลาดในการตัดสินใจผลิตของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2544บทบาทของโคเนื้อในระบบการทำฟาร์ม อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังประเสริฐ บูรพาศิริวัฒน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง และเลิกเลี้ยงกุ้งกุลาดำของเกษตรกรในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุภามาส สินธุรงค์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาก้องกษิต สุวรรณวิหค; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2542ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; บุญเลิศ ศรีน้อย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2537ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างในการขายยางแผ่นผ่าน ตลาดกลางและตลาดท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตชุมพล พลูศิริ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2544ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระบบการผลิตยางพารา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเสริมศักดิ์ รักบำรุง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2544ผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียนต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทยนันทรัตน์ จันทร์แสง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2549ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวีระชาติ เงินถาวร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2550สถานภาพทางทรัพยากรความไม่เสมอภาคและความสุขโดยรวมของครัวเรือนในชุมชนชนบท : กรณีศึกษาใน 2 ชุมชนของจังหวัดสงขลาอาหะมะ ดือราแม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2547เจคติของเกษตรกรที่มีต่อการใช้สารสะเดาในการควบคุมศัตรูพืชในจังหวัดสงขลาไญยวัณณ์ มีเดช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)