Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Showing results 21 to 31 of 31 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการคุรุสภาอำเภอในเขตการศึกษา 2สนธยา เสนเอี่ยม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2541ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 2วีรพัฒน์ แจ้งศิริ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2544ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปิยนุช มีชาญ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2538ปัญหาการบริหารงานพระพุทธศาสนาของศึกษาธิการอำเภอในเขตการศึกษา 3อนุวัฒน์ เฮ้งศิริ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2536ปัญหาการบริหารโครงการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุวิทย์ บุญช่วย; สมพงษ์ หนูเนื้อ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2538ปัญหาและความต้องการในการวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษาวิมาน จิ๋วเจียม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2545สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนิตยา เพ็ชรไทยพงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2547สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลาบุษกร เพ็ชรพวง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา); คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2536แนวโน้มการบริหารของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดในทศวรรษหน้าอำภา บุญช่วย; เพ็ญพร ไชยนาพงษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2540แนวโน้มการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2540-2549)จตุพงศ์ แก้วใส; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2542แนวโน้มภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สอดคล้องต่อโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายในทศวรรษหน้ามนตรี วัฒนประดิษฐ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)