Browsing by Author ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร; ทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลาธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร; อุทิศ สังขรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies