Browsing by Author ชโณทัย เฮงตระกูล

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การทดสอบแรงยึดของการซ่อมกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดที่ใช้บูรณะฟัน : Shear bond strength of repaired glass ionomer cement (restorative type)ชโณทัย เฮงตระกูล; กมลพันธ์ เนื่องศรี; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
2549การวิเคราะห์สภาพพื้นผิวของเซรามิกทางทันตกรรมเมื่อแช่น้ำผลไม้รสเปรี้ยวอุรีพร เล็กกัต; ชโณทัย เฮงตระกูล; บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2019การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวและความแข็งผิวของผิวเคลือบฟันและวัสดุบูรณะฟันหลังจากสัมผัสกับสภาวะความเป็นกรดและการแปรงฟัน (การศึกษาในห้องปฏิบัติการ)ชโณทัย เฮงตระกูล; สลิล ปัญจรัตนากร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์