Browsing by Author คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 42 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2529ปริมาณการสะสมสารปรอทและสารตะกั่วในสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในภาคใต้, 2529อรุณโชติ คงพล; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2535ปัจจัยที่มีผลต่อการตายและความเสี่ยงของการติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาลสีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สมจิตร์ ทองปิยะภูมิ; อุบลรัตน์ เมฆนาวิน; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2540ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและความสุขในการทำงานของพนักงานรายวันโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอานนท์ วิทยานนท์; จักรพันธ์ ชูสุวรรณ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลาจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; ณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2543ผลกระทบของการทำงานสัมผัสฝุ่นผ้าต่อความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในพนักงานแผนกเย็บผ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พิชญา ตันติเศรณี; ภาสุรี แสงศุภวานิช; กรีฑา ธรรมคำภีร์; อมรรัตน์ มุสิกสาร; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจากจุลชีพในบรรยากาศการทำงานของคนงานฟาร์มไก่เนื้อพิชญา พรรคทองสุข; สาลี อินทร์เจริญ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2560ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเพิ่มแรงต้าน และการจัดการด้านการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการดูแลตนเอง ความรุนแรงของโรคและสมรรถภาพข้อเข่าในชาวสวนยางพาราสูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมพิชญา พรรคทองสุข; ธนพงศ์ แสงส่องสิน; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2563ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการการยศาสตร์ต่อการดูแลตนเองและความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อมหรือปวดหลังส่วนล่างในผู้ประกอบการค้าแผงลอยสูงอายุพัชรี คมจักรพันธุ์; แสงอรุณ อิสระมาลัย; ชนนท์ กองกมล; กนกวรรณ หวนศรี; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2559ผลของโปรแกรมออกกำลังกายแบบยืดเหยียดและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สถานีงานในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อส่วนคอและไหล่ในกลุ่มพนักงานสำนักงานสุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน; ธนัชพร ตั้งคำ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง : ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประชากันสังคม ปี พ.ศ. 2549 /วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; มะการิม ดารามะ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2551ภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเครื่องเงิน : กรณีศึกษากลุ่มเครื่องเงินบ้านคันธง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจุฑารัตน์ สถิรปัญญา; อรสา อนันต์; นุรียา บินต่วน; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2555มาตรการควบคุมและขั้นตอนการรื้อถอนซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหินวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์; ฐิติวร ชูสง; พิรัชฎา มุสิกะพงศ์; อดุลย์เดช ไศลบาท; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน; มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สำนักวิชาแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์
2547ระบบข้อมูลข่าวสารด้านโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2562รูปแบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในพนักงานฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งฐิติวร ชูสง; กานสินี ประทีป ณ ถลาง; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2522โครงการทะเลสาบสงขลา 2521-2522สมศักดิ์ บรมธนรัตน์; สินีนาฎ กมลมาตยกุล; สมชาย องค์ประเสริฐ; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; ขวัญชัย สุวรรณสัมฤทธิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2540โครงการนำร่องศึกษาวิธีการลดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ในนักศึกษาผ่านครู / อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2539โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านโภชนาการสำหรับครูที่สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขตชนบท จังหวัดสงขลาวิภาดา พฤฒิกิตติ; สวนิต อ่องรุ่งเรือง; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2533โครงการพัฒนาชุมชนเรื่อง การพัฒนาการรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0-9 ปี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาวิภารัตน์ พฤฒิกิตติ; พอพิศ วรินทร์เสถียร; ไหมสาเหราะ บินมะหะหมัด; ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน