Browsing by Author คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 33 to 51 of 51 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2018α-glucosidase or α-amylase inhibitors from 14 medicinal plants constituted in Thai folk antidiabetes formulariesChonlatid Sontimuang; Chitchamai Ovatlarnporn; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2547การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Streptococcus sanguis ซึ่งสร้างสารแบคทิริโอซิน ซึ่งยังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุเจษฎี แก้วศรีจันทร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2548การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยางเพื่อการเกษตรกรรมสายัณห์ สดุดี; สุเมธ ไชยประพัทธ์; ชิตชไม โอวาทฬารพร; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2534การวิเคราะห์ปริมาณไดโคลฟีแนคโซเดียมจากยาเม็ดด้วยวิธีทางสเปคโตรโฟโตเมตรีนฤบดี ผดุงสมบัติ; สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; อนันต์ ชัยกิจวัฒนะ; วิมล ตันติไชยากุล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2536การศึกษาคุณภาพของยาลดกรดที่ผลิตในโรงพยาบาลและที่ขายในร้านขายยา จังหวัดสงขลาอรุณศรี ลีจีรจำเนียร; เสน่ห์ แก้วนพรัตน์; จุฑามาศ สุขบรรเทิง; อรุณศรี สุนทรพิธ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2550การสกัดแยก mast cells จากช่องท้องหนูขาวด้วยวิธีหมุนเหวี่ยงแบบลำดับชั้นเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดสมุนไพรอนุศักดิ์ ศิริคติธรรม; ฐิติมา ชูโฉม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2561การสังเคราะห์และประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์กลุ่มโคลีนเอสเทอเรสของสารประกอบ chromone-2-carboxamido-alkylaminesลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2558การสังเคราะห์และประเมินอนุพันธ์ 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide ในการเป็นสารยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; Vannajan Sanghirun Lee; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2557การเอาชนะปัญหาการดื้อยาสูตรทั่วไปในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกโดยใช้ตัวทำนายเชิงโมเลกุลและการบริหารยาแบบเฉพาะที่เจษฎี แก้วศรีจันทร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2557ความคงสภาพของสไปโรโนแลกโตนในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทานที่เตรียมจากยาเม็ดในน้ำกระสายยาที่มีและไม่มีไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซไคลเดกซทรินจุติมา บุญเลี้ยง; จันทน์ผา ตันธนา; สุปรีดี สังฆรักษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2560ประสิทธิภาพของเจลทาเฉพาะที่สารสกัดผลยอด้วยน้ำต่อการเกิดแผลในช่องปากศิริมา มหัทธนาดุลย์; สุวิภา อึ้งไพบูลย์; สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์; นฤบดี ผดุงสมบัติ; ศรสวรรค์ คงภักดี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2549ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิลธนภร อำนวยกิจ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; สุภิญญา ติ๋วตระกูล; จันทน์ผา ตันธนา; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; กมลทิพย์ วิวัฒนาวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ภูธร แคนยุกต์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซโคลเดกซทรินต่อความคงตัวของยาซิซาไพรด์ในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทานจุติมา บุญเลี้ยง; จันทร์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2552รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่ภูธร แคนยุกต์; อดิศร รัตนพันธ์; สายบัว ชี้เจริญ; วิรัช วุฒิภูมิ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2552รายงานการวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ที่จำเป็นในการประกันคุณภาพระดับภาควิชา ในมุมมองของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสาวนีย์ สุวรรณวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้นจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ธนภร อำนวยกิจ; ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; นิวรรณ อินทรักษา; จันทน์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2007รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเลียนแบบเออร์กอตรีเซพเตอร์ด้วยการพิมพ์รอยโมเลกุลของโดปามีนและซีโรโตนินRoongnapa Srichana; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการเตรียมไลโปโซมของกรดไมโคฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหมูนอกกายสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ธนภร อำนวยกิจ; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2010ศึกษากลไกระดับเซลล์ของ fibroblast growth factor (FGF2) และ LIM mineralization protein 1 (LMP1) ในการเหนี่ยวนำให้ osteoblast เปลี่ยนไปเป็นกระดูกที่สมบูรณ์Jasadee Kaewsichan; Paveena Wongwitwichote; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี