Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 32 to 51 of 199 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กระบวนการผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลสุกฤทธิรา รัตนวิไล; วรารัตน์ เลิศสนเมธากุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรและกลีเซอรอลดิบผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; พรพิมล วาสนามงคล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2550กระบวนการผลิตหลักกั้นเส้นทางเดินรถจากยางธรรมชาติที่นำกลับมาใช้ใหม่อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; ชญานุช แสงวิเชียร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
2554กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยแอลกอฮอล์ผสม (เมทานอล/เอทานอล) โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิคชาคริต ทองอุไร; รุ่งนภา แก้วมีศรี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2548กลีเซอโรไลซิสของกลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลจรัญ บุญกาญจน์; ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2559การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ถ่านกัมมันต์เคลือบด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจันทิมา ชั่งสิริพร; เกวลิน ปฐมระวี; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2551การกำจัดทูโลอีนในอากาศด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ Tio2) ในปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกจันทิมา ชั่งสิริพร; จรัญ บุญกาญจน์; จรรยา อินทมณี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้จันทิมา ชั่งสิริพร; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้จันทิมา ชั่งสิริพร; พงษ์ศักดิ์ ขาวอินทร์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557การกำจัดแอมโมเนียในหางน้ำยางและอากาศเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นจันทิมา ชั่งสิริพร; ศิรณัฐ ปานสังข์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2541การกำจัดไนโตรเจนในระบบบ่อเติมอากาศโดยวิธีไนทริฟิเคชันและดีไนทริฟิเคชันกัลยา ศรีสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็กจรัญ บุญกาญจน์; จันทิมา ชั่งสิริพร; สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2558การดูดชับทองแดงและตะกั่วในน้ำเสียด้วยไฮดรอกซีอาพาไทต์จากเปลือกไข่ลือพงษ์ แก้วศรีจันทร์; มานิต อังโชติพันธุ์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การดูดซับสารประกอบโพลีไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำใต้ดินสังเคราะห์บนเขม่า : เปรียบเทียบระหว่างเขม่าจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงชีวมวลลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์; นิ่มนวล มานพ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554การบำบัดกรดไขมันระเหยง่ายจากก๊าซเสียในกระบวนการอบแห้งยางแท่งโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพจรัญ บุญกาญจน์; ปราณี อุ้ยปะโค; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การบำบัดกลิ่นจากก๊าซเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอบยางแท่งโดยใช้สารละลายไอรอน (III) คีเลทจรัญ บุญกาญจน์; อิสรินทร์ มะหมัด; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2553การบำบัดก๊าซเสียจากปล่องควันในกระบวนการอบยางแท่งโดยการดูดซึมด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโมโนเอทานอลเอมีนในคอลัมน์บรรจุจรัญ บุญกาญจน์; ธีรภัทร์ ตันกุลโรจน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2540การบำบัดน้ำเสียของโรงงานอาหารทะเลแช่เข็งโดยวิธีเอสบีอาร์วีระศักดิ์ ทองลิมป์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2540การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยวิธีย่อยสลายแบบไร้อากาศจรรยา อินทมณี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2540การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำมันปาล์มโดยการใช้เทคโนโลยีเมมเบรนวีระศักดิ์ ทองลิมป์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี