Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 29 to 48 of 56 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประเมินการระคายเคืองและประสิทธิภาพการรักษาแผลของไฮโดรเจลผสมฟาโกไซโตซิสแอคติเวติงโปรตีนและทรอมโบสปอนดินในหนูทดลองธันว์ สุวรรณเดชา; ปภัสรา ช้างกลาง; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2549การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทรากัยนีนในหนูขาวสมสมร ชิตตระการ; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์; กิจจา สว่างเจริญ; เบญจมาศ จันทร์ฉวี; นิวัติ แก้วประดับ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2528การศึกษาปริมาณ Tyramine ในอาหารและเครื่องดื่มสรียา ศรีสินทร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2554การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูขาวเพศเมียอุราพร วงศ์วัชรานนท์; วันดี อุดมอักษร; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2556การศึกษาฤทธิ์ของลูกสำรองในการเป็นยาระบาย ลดน้ำตาล ไขมันในเลือดและต้านออกซิเดชันในหนูขาวที่ไดรับอาหารไขมันสูงเปรียบเทียบกับผงบุกมาลินี วงศ์นาวา; เรณุกา วิญญเจริญกุล; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2558การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากใบพญาวานรต่อเซลล์มะเร็งปอดศุภิตา ธนะเศวตร; วนิดา สุขเกษศิริ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2545การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในกายและนอกกายสัตว์ทดลองของสารสกัดหยาบใบแสงจันทร์ต่อกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมและระบบหัวใจและหลอดเลือดสุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; สมสมร ชิตตระการ; สถาพร พฤฒิพรรลาย; วันดี อุดมอักษร; นิรชา ยันเยี่ยม; เมธี สรรพานิช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2532การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของน้ำยาสกัดจากส่วนต่างๆ ของชะพลูมาลินี พงษ์มารุทัย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2559การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดชั้นน้ำของใยตาลสุกในหนูขาวมราถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโตซินวันดี อุดมอักษร; กานต์ศศิน เศียรอุ่น; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2531การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรไทย ในการเปลี่ยนแปลงยา debrisoquine โดยวิธี hydroxylationสมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์; เมธี สรรพานิช; ลี, เอ็ดมัน เจ ดี; มาลินี วงศ์นาวา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2542การศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ของน้ำต้มเม็ดเกากีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมาลินี วงศ์นาวา; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; อัจฉรา เตชาวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2533การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลต่อความดันโลหิตของน้ำต้มจากเม็ดเกากี (Lycium chinense ) ในหนูขาวมาลินี วงศ์นาวา; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; อัจฉรา เตชาวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2535การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการขยายหลอดลมและความเป็นพิษต่อหัวใจของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืดเมธี สรรพานิช; ปิติ ทฤษฎิคุณ; นิสิตา บำรุงวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2551การสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสมุนไพรที่ใช้ในหมู่บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; มาลินี วงศ์นาวา; พีรรัชต์ ไทยนะ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2523การสำรวจหาปริมาณสารพิษ (บอแรกซ์) ในอาหารที่จำหน่ายในเขตจังหวัดสงขลาพีรรัชต์ ไทยนะ; วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2532ผลของน้ำสกัดจากคัดเค้าต่อกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมหนูตะเภาสุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2539ผลของยาฟีโนบาร์บิทัลและไรแฟมปินต่อการออกฤทธิ์ของนอร์เจสเทรลและอีทินีลเอสตราไดออลในการใช้เป็นยาคุมกำเนิดชนิดใช้ภายหลังมีเพศสัมพันธ์ในหนูขาวมาลินี วงศ์นาวา; กิจจา สว่างเจริญ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2539ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาววิบูลย์ ฤทธิทิศ; นิสิตา บำรุงวงศ์; สถาพร พฤฒิพรรลาย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง) โครงการวิจัย ผลของผักน้ำเบตงสดและผักน้ำเบตงปรุงสุกต่อแอคติวิดีของไซโทโครม พี450 1 เอ2 ในหนูขาวผ่านปฏิกิริยาเอ็น-ดีเมทิลเลชันของคาเฟอีนเบญจมาศ จันทร์ฉวี; สถาพร พฤฒิพรรลาย; ปฤษณา เรืองรัตน์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อมกิจจา สว่างเจริญ; สมสมร ชิตตระการ; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; เบญจมาศ จันทร์ฉวี; นิวัติ แก้วประดับ; อุราพร วงศ์วัชรานนท์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์