Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

Showing results 21 to 40 of 55 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การศึกษาคุณสมบัติทางธรณีฟิสิกส์ของเกาะยอ จังหวัดสงขลาชาญยุทธ ฟองสุวรรณ; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2545การศึกษาผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับซิลิกอนประชิต คงรัตน์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2538การศึกษาพลูตอนลิวง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์พวงทิพย์ ร่างเล็ก; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2546การศึกษาพารามิเตอร์ของการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันพะเยาว์ ยงศิริวิทย์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2545การศึกษาสนามโน้มถ่วงของแหล่งแร่ดีบุก บริเวณเหมืองแร่ทุ่งโพธิ์-ทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาสวัสน์ ช่างหล่อ; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2545การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและลายพิมพ์รังสีเอกซ์เรืองของตะกอนท้องน้ำในคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาธงชัย สุธีรศักดิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2542การศึกษาสัญฐานทางโบราณคดีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2546การศึกษาเตาเผาโบราณชุมชนปะโอด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์อาคม หะยีอูมา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2546การศึกษาและการประยุกต์ใช้งานการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอนุวัฒน์ บุญธรรมโม; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2543การศึกษาโครงสร้างของหลุมยุบ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน จังหวัดสตูล ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์วรวุฒิ โลหะวิจารณ์; สุรเชษฐ อนุมาตร์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2543การศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยาเชิงภูมิภาคของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์วรวุฒิ โลหะวิจารณ์; สมพร ศรีอาภานนท์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2546การหมุนของเซลล์ในสนามไฟฟ้ากระแสสลับภายใต้เงื่อนไข ความเข้มสนาม ความถี่ สภาพนำไฟฟ้าของสารละลายธเนศ สินธุ์ประจิม; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2549การหาความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับการแพร่ของไอออนในสารละลายกมลเนตร พรหมศร; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2549การหาผลเฉลยของตัวดำเนินการโคสแตนท์สำหรับพืชคณิตของลีแบบโคเซียน so(6)/(so(4)xso(2))พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2549การหาผลเฉลยของตัวดำเนินการโคสแตนส์สำหรับพีชคณิตของลีแบบโคเซียน su(5)/(su(4) x u(1))วิษณุ พุทธวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2550การอบแห้งยางแท่ง เอส ที อาร์ 20 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อความสิ้นเปลื้องพลังงานต่ำปิ่นพงษ์ คงชนะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2548การออกแบบรูปแบบขั้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้หลักการเจเนติกอัลกอริทึมปิติพล มีมาก; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2545การออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าติดตามศักย์ไฟฟ้าในดินกมลวรรณ บุญเจริญ; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2547การเตรียมสารการทดสอบสมบัติเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้งาน SnO2 -Fe2O3 CuO-SrCO3 และ CoFe2O4ศิริรัตน์ รักเวช; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2546การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะเยื่อคอมโพสิตชนิดไทเทเนียมไดออกไซด์/ไคโตแซนเพื่อการกรองระดับอัลตรานวัล บินหะยีนิยิ; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์