Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์

Showing results 21 to 40 of 85 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การรับรู้ของบัณฑิตพยาบาล ด้านสมรรถนะเชิงวิชาชีพ เจตคติและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัลยา เบญจรัตนาภรณ์; วัฒนา ศรีพจนารถ; ถนอมศรี อินทนนท์; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2561การรับรู้และการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดศศิกานต์ กาละ; รังสินันท์ ขาวนาค; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2551การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้เป็นมะเร็งในประเทศไทยกิตติกร นิลมานัต; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วันธณี วรุฬห์พานิช; สุรีย์พร กฤษเจริญ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2558การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอดตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพสุรีย์พร กฤษเจริญ; ประชุมพร สุวรรณรัตน์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2555การเปรียบเทียบผลของท่า PSU Cat สลับนอนศีรษะสูงร่วมกับการฟังดนตรีผ่อนคลายและการได้รับออกซิโตซินต่อระยะเวลาของระยะก้าวหน้าของการคลอดและความปวดในมารดาครรภ์แรกศศิธร พุมดวง; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; สุกิจ มหัธนันท์; ทวิช พยัคฆมาศ; กัลยา มณีโชติ; เบญจมาศ จันทร์อุดม; ตรีรัตน์ อัจสริยะสิงห์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2548การเยียวยาด้านจิตใจผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ปรียา แก้วพิมล; กัลยา วิริยะ; บุษยา ขุนแผ้ว; แสวง คำหงษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา; คณะอุตสาหกรรมเกษตร; โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
2547การใช้กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลพิสมัย วัฒนสิทธิ์; กัญจนี พลอินทร์; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; อนงค์ ประสาธน์วนกิจ; เอมอร แซ่จิว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554ความต้องการการดูแลภายใต้การคลอดวิถีธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ในภาคใต้สุรีย์พร กฤษเจริญ; เสาวภา มุสิกะชาติ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2558ความต้องการการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลศศิกานต์ กาละ; จิตณัฏฐา สุทธิจำนงค์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2556ความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารกในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วนตนเองและมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยตนเองบางส่วนศศิธร พุมดวง; ฉมาพร หนูเพชร; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2553ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้สุรีย์พร กฤษเจริญ; ทรงพร จันทรพัฒน์; กัญจนี พลอินทร์; ปราณี พงศ์ไพบูลย์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2534ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ กับการปฏิบัติตนระยะตั้งครรภ์ของหญิงหลังคลอดที่ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ กรณีศึกษาหญิงหลังคลอดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่วัฒนา ศรีพจนารถ; มนต์ทิพย์ พงศ์ธนวิสุทธิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2559ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้โสเพ็ญ ชูนวล; นิอารีซะห์ เลานะ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2558ประสบการณ์ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดสุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; นิอร ละอองแก้ว; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2536ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของนมที่มารดาใช้เลี้ยงบุตรในภาคใต้ณัฐกาญจน์ ไชยรัตนพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จในการยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดวรางคณา ชัชเวช; อัสมะ จารู; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโสเพ็ญ ชูนวล; ธารินันท์ ลีลาทิวานนท์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของหญิงตั้งครรภ์สุรีย์พร กฤษเจริญ; มิ่งกมล อุตตสุรดี; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารและยาเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์วรางคณา ชัชเวช; แวนูรียะห์ แวบือราเฮ็ง; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของแรงงานหญิงย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; กิตติ วิวัฒน์สวัสดินนท์; สุวรรณา จาละ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช